POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. WPROWADZENIE


Niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona w celu przedstawienia zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”).

 

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Araszkiewicz Cichoń Araszkiewicz Kancelaria Radców Prawnych i Adwokata Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie (30-045), ul. Królewska 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000492009, posiadająca numer NIP:6762471468, REGON: 123016394.
W razi jakichkolwiek pytań lub wątpliwości we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, mogą Państwo zwrócić się o udzielenie informacji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@acrlegal.pl.

 

III. DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA


Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych.
Przetwarzaniem danych osobowych jest każda operacja (czynność) wykonywana na danych osobowych, w szczególności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Państwa dane są przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 123 z późn. zm.).
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. W szczególności Administrator zapewnia, że:
a) zbierane przez niego dane są przetwarzane w sposób przejrzysty, rzetelny i zgodny z prawem,
b) zbieranie danych następuje dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i dane nie są podawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) dane są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
d) dane są prawidłowe oraz aktualne,
e) dane są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
f) dane przetwarzane są w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

 

IV. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH I ICH ŹRÓDŁO


Wszelkie dane osobowe, które obejmuje niniejsza Polityka prywatności dotyczą danych przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej pod adresem acrlegal.pl.
Administrator poprzez stronę internetową acrlegal.pl przetwarza następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby wypełniającej formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej,
b) inne dane podane przez osobę wypełniającą formularz kontaktowy,
c) imię i nazwisko, dane kontaktowe i inne dane uzyskane osoby, która kontaktuje się z Administratorem poprzez numer telefonu lub za pośrednictwem adresu e-mail udostępnionych przez Administratora na stronie internetowej.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zapytania, udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień na żądanie osoby wypełniającej formularz kontaktowy lub kontaktującej się z Administratorem poprzez numer telefonu albo za pośrednictwem adresu e-mail, także do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na żądanie osoby, która przekazała dane w formularzu. Podstawę przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Przekazane dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności danych osobowych przetwarzanych w celu kontaktu przez Administratora z potencjalnymi klientami oraz rozpatrzenia zastrzeżeń i żądań dotyczących informacji udzielonych za pośrednictwem formularza kontaktowego. Ewentualnie, dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami prawnymi, gdyby wiązały się one z treściami przekazanymi w formularzu kontaktowym.
Podanie przed Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a ich zakres wiąże się z konkretnym zagadnieniem, odnośnie którego chcą Państwo uzyskać informacje, jednakże rozpatrzenie zapytania oraz wysłanie odpowiedzi mogą nie być możliwe, gdy odmówią Państwo podania imienia, nazwiska lub adresu e-mail, na jaki ma zostać wysłana odpowiedź.

 

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH


Co do zasady, Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom trzecim. Administrator może to jednak uczynić, w przypadku zawarcia z danym podmiotem umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Zanim dane zostaną przekazane, Administrator upewni się, że dany podmiot gwarantuje spełnienie wszelkich wymogów bezpieczeństwa danych. Powierzenie przetwarzania może nastąpić wyłącznie podmiotom spełniającym wymogi określone i tylko na zasadach określonych w art. 28 RODO.
Administrator również przekazać Państwa dane osobowe do podmiotów, z którymi współpracuje, jeżeli okaże się to konieczne w związku z uzasadnionym interesem Administratora. Ponadto, Administrator może przekazać Państwa dane osobowe do kompetentnego organu władzy państwowej, jeżeli organ ten zażąda przekazania takich danych, działając na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Państwa dane zasadniczo nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH


Dane osobowe, które zostały przekazane Administratorowi poprzez formularz kontaktowy, będą przetwarzane przez czas potrzebny do udzielenia odpowiedzi na sformułowane pytanie.
Przedmiotowe dane będą przechowywane przez Administratora w okresie niezbędnym do prowadzenia dalszej korespondencji z osobą kontaktującą się (np. rozpatrzenie dalszych pytań, zastrzeżeń dotyczących treści podanych w formularzu kontaktowym).
Dane osobowe mogą być przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli takie roszczenia mogą się wiązać z treściami podanymi w formularzu kontaktowym.
W każdym z możliwych przypadków przechowywania danych przez Administratora, okres przechowywania nie będzie dłuższy niż jest to konieczne, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. 3 RODO. Administrator nie przechowuje danych osobowych, jeżeli odpadł cel ich przetwarzania, ani „prewencyjnie”, w szczególności po przedawnieniu przysługujących Państwu roszczeń.

 

VII. PLIKI COOKIE (CIASTECZKA)


Pliki Cookie to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookie podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej w następujących celach:
a) zapamiętywania danych wypełnionego formularza kontaktowego,
b) dostosowywania zawartości strony internetowej do Państwa preferencji (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej,
c) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej (w zakresie informacji takich jak adres IP, rodzaj przeglądarki oraz systemu operacyjnego, język i ustawienia strefy czasowej, czas dostępu i adres odsyłających stron internetowych).
Standardowo, większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookie. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookie za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że np. można częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookie, może to jednak mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej.
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookie są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookie przez stronę internetową. W braku wyrażenia takiej zgody, należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookie.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień plików Cookie oraz ich samodzielnego usuwania dostępne są w dziale pomocy używanej przeglądarki internetowej.

 

VIII. LOGI SERWERA


Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym strona jest przechowywana. Każde zapytanie skierowane do serwera jest zapisane w logach serwera.
Logi obejmują między innymi Państwa adres IP, datę oraz czas serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającego ze strony internetowej i nie są przez nas wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

IX. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ


1. Prawo dostępu do danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, które Administrator przetwarza. Ponadto mają Państwo również prawo do uzyskania następujących informacji dotyczących tych danych osobowych:
a. jakie są cele przetwarzania danych,
b. jakie są kategorie odpowiednich danych,
c. kto jest odbiorcą (jakie są kategorie odbiorców), któremu dane osobowe zostały lub będą ujawnione, w szczególności odbiorcy w krajach trzecich lub organizacje międzynarodowe (w tym przypadku, przysługuje Państwo również prawo do otrzymania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przeniesieniem),
d. jaki jest przewidywany okres przechowywania Państwa danych osobowych lub jakie są kryteria ustalenia tego okresu,
e. dodatkowe informacje dotyczące prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych,
f. dodatkowe informacje dotyczące prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
g. czy Państwa dane są wykorzystywane w procesie automatycznego podejmowania decyzji (w tym profilowania) i jakie są zasady podejmowania tych decyzji oraz jakie jest znaczenie i konsekwencje takiego przetwarzania,
h. o źródle pochodzenia Państwa danych, które nie były zbierane bezpośrednio od Państwa.

2. Prawo do uzyskania kopii danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do żądania kopii danych, które przetwarza Administrator.

3. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych. Należy jednak pamiętać, że będzie ono miało wpływ jedynie na te dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody i nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

4. Prawo do sprostowania

Przysługuje Państwu prawo do żądania poprawienia swoich danych, które są nieprawidłowe i do ich uzupełnienia, jeżeli jest to konieczne. Powinni Państwo powiadomić Administratora, jeżeli dane te ulegną zmianie, a Administrator dołoży starań aby je poprawić.

5. Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia danych osobowych w następujących sytuacjach:
a. dane nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane przez Administratora,
b. wycofali Państwo swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy do przetwarzania,
c. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych,
d. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e. dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
Oznacza to, że Administrator usunie dane osobowe, jeśli nie ma powodu, aby dalej je przetwarzać.

6. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przysługuje Państwu prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych. Mogą państwo poprosić Administratora o zaprzestanie przetwarzania określonych rodzajów danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania w określony sposób w przypadku, gdy:
a. Państwa dane są nieprawidłowe – przez okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
b. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem,
c. Państwa dane nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych,
d. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

7. Prawo do przenoszenia danych osobowych

Przysługuje Państwo prawo do otrzymania danych osobowych, które przetwarzamy. W takim przypadku Administrator prześle kopię plików z tymi danymi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie, aby mieli Państwo możliwość przekazać ją innemu podmiotowi. Mogą Państwo również poprosić Administratora o przeniesienie plików bezpośrednio w wskazanego innego podmiotu.

8. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Przysługuje Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych z powodu znajdowania się w szczególnej sytuacji. Dotyczy to jednak przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora.

9. Prawo do złożenia skargi

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza Państwa prawa, przysługuje Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Mimo to, Administrator zachęca, aby w pierwszej kolejności skontaktować się z Administratorem i podjąć wspólną próbę wyjaśnienia i rozwiązania zaistniałej sytuacji. Administrator uprzejmie prosi o kontakt w tym zakresie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sekretariat@acrlegal.pl.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Administrator poprzez swoja stronę internetową nie zbiera żadnych danych osobowych w sposób zautomatyzowany za wyjątkiem informacji znajdujących się w plikach Cookie.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniającą ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnienie osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator jako Usługodawca w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2019, poz. 123 z późn. zm.) udostępniają odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego oraz RODO.
Polityka prywatności może zostać zmieniona przez Administrator. W takim przypadku Administrator poinformuje Państwa o zmianie.
 

PRIVACY POLICY

The ACR website uses cookies. These are small text files sent by the web server and stored by the browser computer software. When the browser reconnects to the site, the site recognizes the type of device the user connects to. Parameters allow reading the information contained therein only to the server that created them. Cookies therefore facilitate the use of previously visited websites.

The information collected relates to the IP address, type of browser used, language, type of operating system, Internet service provider, time and date information, location and transfer information. The collected data is used to monitor and check how users use our website to improve the functioning of the website by providing more efficient and trouble-free navigation. 

We use cookies to collect information on how to use the website\'s pages to guarantee the highest standard of convenience for our website, and the collected data is used only. The user may at any time disable or restore the option of collecting cookies by changing the settings in the web browser. 

Instructions for managing cookies are available at www.allaboutcookies.org/manage-cookies Additional personal data, such as an e-mail address, are collected only in places where the user, by completing the form, has expressly consented to this. We save and use the above data only for the purposes necessary to perform the given function.